תנאים כללים להזמנה באתר

תנאים כלליים ללקוח 

מובהר כי תנאים כלליים אלו הינם תנאים נוספים לאלו המפורסמים ע"י חברות התעופה, ספקי השירות בחו"ל הכלולים במסגרת הזמנתו של הלקוח.

1. כללי: חבילות הנופש, הטיסות, המלונות ויתר שירותי התיירות המוצעים בחוברת זו מוצעים ע"י חב' ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "החברה") בתנאים המפורטים להלן ומחייבים את הנוסע (להלן "הנוסע"/"הלקוח").
עצם ביצוע ההזמנה על ידי הנוסע אצל החברה והשתתפותו בטיול מהווים את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שפרסום זה והתנאים והמידע הכלליים מהווים את חוזה ההתקשרות בינו לבין החברה והוא יהיה מנוע מלטעון כי התנאים והמידע הכלליים המפורטים בפרסום זה אינם מחייבים אותו וכן לא תשמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים והמידע הכלליים המופיעים בפרסום זה או כי החברה לא הפנתה תשומת לבו לתנאים ולמידע הכלליים קודם לביצוע ההזמנה על ידו. 

2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסר לחברה לעיל לשם ביצוע ההזמנה, הינם על אחריותו המלאה ולאחר שביצע בדיקה של הנתונים וקיבל כל הרשאה נדרשת מאת כל הנוסעים האחרים הכלולים בהזמנתו לבצע בשמם את ההזמנה הנ"ל ולהתחייב בהתאם לאמור בה / לערוך בה שינויים מעת לעת / לבטלה והכל עפ"י הוראות הכלולות בהזמנה.

3. הלקוח מתחייב למסור לכל הנוסעים שבשמם התחייב במסגרת הזמנתו, את התנאים הכלליים הללו ואת פרטי הזמנתו מהחברה לרבות נוהל הביטול, דמי הביטול וכן כל שינוי שיבוצע בעתיד בהזמנה.

4. ידוע ללקוח כי כל שינוי בהזמנה ו/או עדכון ו/או מידע שעל הנוסעים לקבל מהחברה החל מביצוע ההזמנה ועד החזרה מהיעד, יימסרו ע"י החברה (או ע"י גורם אחר הקשור בהזמנה) עבור כל הנוסעים באמצעותו של הלקוח ותוך שימוש באמצעי הקשר שאת פרטיהם מסר הלקוח לעיל.
הלקוח מתחייב כי אמצעי הקשר שמסר לחברה נבדקו על ידו ונמצאו תקינים ופרטיהם נכונים.
הלקוח מתחייב כי אמצעי הקשר הנ"ל אותם מסר יישארו תקינים וזמינים עד החזרה וידוע לו כי יראו בכל הודעה שנמסרה בהם ע"י החברה ככזו שהגיעה באופן מלא ומושלם אל יעדה ושהובאה לידיעת הלקוח ולידיעת כל הנוסעים הכלולים בהזמנתו של הלקוח.

5. הלקוח מאשר לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו (להלן: "כ.א."), או מתחייב לבצע העברה בנקאית או לבצע תשלום באופן אחר של התמורה בעד ההזמנה, בסכום הכולל של ההזמנה ובתנאי התשלום הנקובים בה ועל פי שער המכירה האחרון של המט"ח שפורסם ביום העסקים הקודם למועד התשלום בפועל.

6. באם התשלום יבוצע באמצעות חיוב כ.א , הלקוח מאשר בזאת באופן בלתי חוזר לחב' כ.א., לחייב את כ.א. שאת פרטיו מסר לחברה והוא מצהיר כי כ.א. שייך לו ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לחיוב כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר כאמור לעיל. 
הלקוח מצרף להזמנה זו את העתק צילומי של : כ.א שלו ותעודה מזהה שלו ומאשר לחברה לעשות בהם שימוש לצורך ביצוע כל החיובים הנדרשים עבור ההזמנה.

7. שינויים במחירי ההזמנה: ידוע ללקוח כי מחירי חבילות התיירות של החברה מורכבים ממחירי הטיסות וממחירי סידור הקרקע. 
-מחירי הטיסות נכונים ליום ההזמנה שביצע הלקוח וכפופים לפאנל חברות התעופה.
-מחירי סידורי הקרקע מבוססים על שער מט"ח : אירו( €) דולר ($) / פרנק שוויצרים /קרונות שוודיות/ קרונות נורבגיות/ דולר ניו זילנד/דולר אוסטרליה/ ראד וכד' . 
-החברה שומרת את הזכות לעדכן את מחירי חבילות הנופש / החופשות בהתאם לשינויים במט"ח וזאת גם באם הנוסע ביצע תשלום חלקי/ מלא עבור ההזמנה.
-מיסי נמל, היטלי ביטחון והיטלי דלק כלולים במחיר, באם נמסר ללקוח כך בעת ביצוע ההזמנה והם עלולים להשתנות.
-מחירי הטיסות כוללים מיסי דלק עדכניים למועד ביצוע ההזמנה והם עלולים להשתנות עד למועד כרטוס כרטיס הטיסה. 
הלקוח מתחייב לשלם לחברה את ההפרשים כאמור , מיד עם דרישה.

8. קבוצות/טיולים מאורגנים: 
ידוע ללקוח כי עליו לבצע ההרשמה הסופית לקבוצה/טיול מאורגן עד 30 יום לפני היציאה. 
ידוע ללקוח כי תנאי ליציאת הקבוצה/טיול הינו השתתפות של מינימום 25 נוסעים.

9. ידוע ללקוח כי הזמנתו לא תחשב כסופית וכמחייבת את החברה אלא לאחר שהחברה תמסור ללקוח בכתב את אישורה הסופי לכ"א משירותי התיירות הכלולים בהזמנה. ידוע ללקוח כי האישור הסופי של החברה כאמור יינתן רק לאחר פניית החברה לספקי שירותי התיירות (להלן "ספקי השירות") שתיעשה לפי שיקוליה וסדר עבודתה של החברה ולאחר שיתקבלו בחוזר מספקי השירות כל האישורים הסופיים לאספקת כל שירותי התיירות ללקוח וכן לאחר שחב' כ.א אישרה לחברה בחוזר ולשביעות רצונה של החברה, את חיובו של הלקוח לתשלום התמורה. 

10. ידוע ללקוח כי ספקי השירות יכולים לשנות בשל סיבות של כורח או אילוץ את שירותי התיירות שהזמין הלקוח באמצעות החברה (לרבות: מועד, מחיר, טיב, היקף, איכות, מיקום וכו') ובמקרה כזה תינתן הודעה מתאימה למזמין ע"י החברה וייעשו במידת האפשר, כל השינויים המתחייבים בהזמנה.

11. נוהל שינויים/ביטול הזמנה: ידוע ללקוח כי כל שינוי של ההזמנה או ביטול שייעשו על ידי המזמין, ייעשו באופן אישי על ידו באמצעות הודעה בכתב (בפקס'/דוא"ל) לחברה. ההודעה תכלול הוראה ברורה ובלתי מסויגת שתינתן ע"י הלקוח לחברה בצירוף כל המסמכים/הנתונים שיידרשו ע"י החברה. כל שינוי ייכנס לתוקף רק אם אושר בחוזר בכתב ע"י החברה. במידה ובוצע/ו בהזמנה זו, שינוי/ים המאושרים ע"י הלקוח אזי יחולו כל הוראות ההזמנה בהתאמה גם על השינוי/ים הנ"ל.

12. "דמי שינוי הזמנה": ידוע ללקוח כי עבור כל טיפול של החברה בבקשה לשינוי ההזמנה שתעשה ע"י המזמין, החל ממועד החתימה על אישור ההזמנה ועד החזרה , יחויב המזמין ב"דמי שינוי הזמנה" עפ"י התנאים הנקובים בהזמנה.

13. מובהר כי דמי שינוי ההזמנה שישולמו לחברה על ידי המזמין, אינם כוללים את הפרשי התמורה עבור מחירי שירותי התיירות הנוספים/חדשים שיוזמנו במסגרת שינוי ההזמנה והפרשים אלו ימסרו ללקוח ע"י החברה ויאושרו על ידו בחוזר בכתב במסגרת אישור בקשת שינוי ההזמנה.

14. "דמי ביטול" : ידוע ללקוח כי במקרה של ביטול ההזמנה על ידו, הוא יחויב ע"י החברה ב "דמי ביטול" בשיעורים כדלקמן:
א. ביטול שיעשה על ידו , החל מתאריך ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים לאחר מכן (ובלבד והביטול לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד היציאה, שאז הוראה זו לא תחול) : שעור "דמי הביטול" שייגבו : 5% מהתמורה הנקובה עבור ההזמנה כולה או 100 ₪ לכל נוסע הכלול בהזמנה, לפי הנמוך מבינהם.
ב. ביטול שיעשה במועד מאוחר יותר/אחר מהמפורט בסעיף א' - יגבו דמי ביטול כמפורט בהזמנה שביצע הלקוח.
ג. הלקוח מאשר כי קיבל בעת ביצוע ההזמנה את תנאי הביטול.

במקרה של ביטול ההזמנה כדין ובמידה ויהיה זכאי להחזר כספי מהחברה בגין ההזמנה , יתבצע ההחזר בקיזוז "דמי הביטול" במידה וניתן.
ידוע ללקוח כי במקרה של ביטול כדין של ההזמנה, החברה תשיב ללקוח את הסך עליו התחייב, באם נותר לאחר ניכוי דמי הביטול, רק לאחר שהסך יושב לידי החברה בפועל מחברת התעופה/ספק שירותי התיירות. 

15.החזרים: מובהר כי לאחר היציאה מהארץ לא יוחזרו ללקוח בשום מקרה כספים עבור כל חלק של החבילה ו/ או אירוע/חלק מהטיול שבו לא ישתתף הלקוח או שיבחר שלא לעשות בו שימוש או יחליט שלא לצרוך אותו מכל סיבה שהיא לרבות: סיור (חלקו/כולו), בתי מלון, דמי כניסה לאתרים, שימוש באמצעי תחבורה, השכרת רכב, לינה, ארוחות וכיו"ב. 

16. שינויים במסלול טיול מאורגן: ידוע ללקוח כי באם הזמין טיול מאורגן, הרי מסלול הטיול נקבע ע"י החברה ולא ניתן לשנותו.
כל שינוי במסלול הטיול שיבוצע שלא באישור מראש של החברה או נציגה בחו"ל יהא על אחריותו המלאה וייעשה על חשבונו בלבד של הלקוח. 
בשום מקרה , החברה לא תזכה/תשיב ללקוח סכום כלשהו בגין ביצוע שינוי שכזה.
העברות לאתרים וחזרה יתבצעו או באמצעות אוטובוסים מתאימים ו / או באמצעות רכבים פרטיים לפי החלטת החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט. 

17. בדיקת מסמכי ההזמנה ומעקב אחר ההזמנה: הלקוח מתחייב לבדוק בעצמו ועבור יתר הנוסעים הכלולים בהזמנתו:

את כל המסמכים שנמסרו לו ע"י החברה הקשורים להזמנתו ולרבות : כרטיסי טיסה ושוברים ולוודא כי פרטיהם של המסמכים תואמים באופן מלא את כל פרטי הזמנתו.

הלקוח מתחייב לעקוב אחרי המידע הקשור בהזמנתו ועבור יתר הנוסעים הכלולים בהזמנתו, המפורסם בין השאר ע"י חברות התעופה לרבות: מידע בנוגע לכבודה המורשית בהעלאה למטוס ואופן העלאתה למטוס, מידע על הטיסות (המראה/נחיתה/שינויים/ביטולים) וזאת עד בסמוך לעליית הלקוח למטוס.

18. תחבורה אווירית: ביצוע הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה, סדירה או שכר, ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, ימים ונתיבים. לוח הטיסות הרשום בחוברת זו הינו לפי פרסום לוח זמני הטיסות הנכון ליום הדפסת החוברת. כל שינוי כאמור לעיל, הינו באחריות חברות התעופה ועל הלקוח להתעדכן בכל השינויים כאמור. 

19. כרטיסי הטיסה: ידוע ללקוח כי כרטיסי הטיסה הלוך (מישראל) נוקבים בשעה המקומית לטיסה ואילו כרטיסי הטיסה חזור (מחו"ל) נוקבים בשעה המקומית בחו"ל. בנוסף על הלקוח להתחשב ולהתעדכן בשעון קיץ/חורף בארץ ובחו"ל.

20. טיסות המשך (connection): במידה והלקוח הזמין מהחברה טיסות הכוללות טיסת המשך , על הלקוח להיערך מראש להגעה במועד לטיסת ההמשך לרבות בדיקת הטרמינלים בשדה התעופה, המרחקים בינהם ודרכי ההגעה בתוך שדה התעופה. על הלקוח להודיע מראש לחברת התעופה על כל שינוי/עיכוב במועד הגעתו לשדה התעופה.

21. ביטוח: החברה המליצה ללקוח בעת ביצוע ההזמנה לערוך ביטוח מתאים ומקיף לנסיעה (לרבות הכיסויים הנדרשים: נזק גופני, הוצאות רפואיות ואשפוז, ביטוח מטען/כבודה , ביטוח "דמי ביטול") וזאת לכל אחד מהנוסעים ועל חשבונם ובכל חברת ביטוח בה יבחר הלקוח. הלקוח רשאי לקבל פרטים נוספים אצל נציג החברה. 

22. אחריות לנזקים: אין החברה או מי מטעמה אחראים לנזקים שיגרמו ללקוח וליתר הנוסעים הכלולים בהזמנתו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל Aנזק ישיר או עקיף כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה, לרבות אלימות, שוד, פריצה, גניבה.
נזק הנובע מאובדן/פגיעה כלשהי במטען , מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכו'. 
נזק הנובע מאשפוז רפואי, הוצאות רפואיות, נזקים (ישירים ועקיפים) שנגרמו כתוצאה מביטול/דחייה/עיכוב בטיסות.

23. תוקף הדרכון ומסמכי מסע נוספים: על הלקוח לוודא כי הדרכון ויתר מסמכי המסע שברשותו וברשות יתר הנוסעים הכלולים בהזמנתו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה. 
על הלקוח למלא אחר כל התקנות – הממשלתיות לגבי הנוסעים לחו"ל ולוודא כי ברשותו כל המסמכים הדרושים לצורך יציאתו לחו"ל וחזרה.
מובהר כי על הלקוח לערוך בירור מוקדם לגבי האישורים הנדרשים ללקוח ליציאה/חזרה במקרה שבו רק אחד מבני הזוג יוצא לחו"ל עם ילד קטין.

24. תפקיד החברה: החברה מודיעה בזה מפורשות כי היא פועלת כסוכנת נסיעות וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני שירותי התיירות ובכלל זה חברת התעופה, בתי המלון, חברות להשכרת רכב, חברות הסעה, אתרי בילוי, נופש והיסטוריה, מסעדות וכו'. 
לכן אין המארגנים אחראים בין במישרין, בין בעקיפין בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם ללקוח.
מובהר כי הלקוח זכאי לתבוע במישרין את נותני שירותי התיירות לרבות: חברת תעופה, מלון, חברת השכרה בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים או מחדל לקוחם של אותם נותני השירותים. 

25. סמכות שיפוט מקומית: ידוע ללקוח כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הקשור להזמנה זו וכל הנובע ממנה תהא אך ורק בבימ"ש המוסמך בעיר חיפה.