תנאים כלליים לטיולים קבוצתיים וטיולים מאורגנים

תנאים ומידע כללי טיולים קבוצתיים

 

הגדרות

 • משפחה, זוג או קבוצה אשר נרשמה לטיול בקרוואן אחד - להלן "הנוסע" ו/או "הנוסעים"

 

תנאים ומידע כללי

הטיולים המוצעים באתר מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול וההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.

 

ביטולים ודמי ביטול לקרוואן (בהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן - לצפייה בחוק לחצו כאן)

כל האמור להלן הינו בכפוף להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן לגבי עסקאות בהן החוק והתקנות הנ"ל חלים על המארגנים.

 

 • דמי ביטול למשפחה או קבוצה בקרוואן:
 • ביטול מרגע ההרשמה עד 60 יום* לפני היציאה – 300 אירו.
 • ביטול פחות מ-60 יום ועד 30 יום* לפני היציאה – 50% ממחיר הטיול.
 • ביטול פחות מ-30 יום ועד 15 יום* לפני היציאה – 65% ממחיר הטיול.
 • ביטול פחות מ-15 יום ועד ליום היציאה – דמי ביטול מלאים.

   

 • לגבי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה ע"י הצרכן יהיה בהתאם להוראות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 ובמקרה של עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) גם בהתאם להוראות סע' 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ודמי הביטול יהיו בגובה המכסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ"ל.

   

 • נוסע שיעבור מטיול לטיול פחות מ-30 יום* לפני היציאה או לאחר כרטוס כרטיס הטיסה, יחויב בדמי ביטול או שינוי במידה ויהיו אצל הספקים של הטיסות והקרוואן וכן אתרים שהוזמנו שולמו מראש.

   

 • *ימי עבודה – ימים ב', ג', ד', ה'.

   

 • בכל מקרה של שינוי מהותי בתוכנית הטיול והודעה לנוסעים טרם היציאה, שמורה לנוסעים הזכות לבטל את הטיול בתוך 72 שעות מיום ההודעה על השינוי ללא דמי ביטול כלשהם. כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.

   

 • המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר. כמו כן, שומרים המארגנים לעצמם את הזכות לצרף מטיילים שהטיול שלהם בוטל לטיול מקביל בזמנים אך שונה במסלול או הזהה לתוכנית המקורית או שהמארגנים יחזירו את כל המקדמה והתשלומים ששולמו על ידי הנוסעים ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.

 

מסמכים

 • יש להצטייד בדרכון בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות (מיום היציאה מהארץ לטיול).
 • על לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים מוטלת האחריות לבדוק בעצמם לפני מועד ההרשמה את תנאי הכניסה למדינה/מדינות הטיול. אי קבלת אשרת כניסה למדינה שבטיול באם קיימת דרישה מסוג זה אינה מהווה עילה לביטול ואינה מזכה את הנוסע בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.
 • נציגי המכירות אינם מוסמכים במסירת מידע המתייחס לדרכון שאינו ישראלי אלא אם ניתן באופן כתוב לנוסע במסמך רשמי חתום של ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ.
 • ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אחראית, באם יש צורך, להשגת כל אשרת כניסה מתאימה אך ורק עבור מחזיקי דרכון ישראלי.
 • אשרות - באחריותו של הנוסע ו/או סוכן הנסיעות למעט מקרים בהם נכתב אחרת. בכפוף ובהתאם לדרישת השלטונות המקומיים, חלה החובה על הנוסעים לוודא שקיימים 3 דפים ריקים רצופים בדרכון.
 • רישיון נהיגה - בכל הטיולים הנסיעה בקרוואן היא בנהיגה עצמית ובכל משפחה או קבוצה בקרוואן חייב לפחות נהג אחד מעל גיל 24 שנים בעל רישיון נהיגה בתוקף שאותו יש להביא לטיול ובצמוד אליו במידה ונדרש (מומלץ בכל מקרה) רישיון נהיגה בין לאומי מידע על רישיון נהיגה בין לאומי ניתן למצוא בצפייה בתקנות משרד התחבורה כאן .
 • על הנוסעים לוודא שרישיון הנהיגה שלהם בתוקף וכן גם רישיון הנהיגה הבין לאומי בתוקף.

 

השתתפות בטיול

 • המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם.
 • המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.
 • באחריות הנוסע לעדכן את החברה בעת ההרשמה על כל בעיה רפואית או קושי פיזי, העלולים להוות בעיה או מכשול לניהול התקין והשוטף של הטיול.
 • יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות של 15 נוסעים לפחות, ההגבלה למספר מכסימלי הוא של מספר רכבים בכל טיול ולא של מספר משתתפים.
 • בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות בכל קרוואן ובכמות של קרוואנים כפי שהוגדר מראש על ידי המארגנים ונמסר במועד ההרשמה למטייל.

 

גילאי המשתתפים

 • הטיולים המפורסמים באתר החברה להרשמה לכל הקהל.
 • לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם.
 • טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.
 • בטיולים משפחות לבני/בנות מצווה המיועדים לגילאי 11-14, לא תוגבל הרשמה ויוכלו להשתתף בטיול ילדים בכל גיל לרבות אחים ואחיות של בני המצווה.

 

נוסע בודד

 • נוסע בודד יחויב בעלויות נוספות של שרותי הקרקע וכן בכל העליות הקבוצתיות המחולקות למשפחה או קבוצה בקרוואן. המארגנים לא יספקו שירות של  מציאת שותף לנוסע בודד אך נוסע בודד ראשי בעצמו ועל דעתו למצוא לו שותף ולפני היציאה ואז יעשה לישוב מחדש של עלויות הטיול עבור שני אנשים.
 • בטיולי משפחות מינימום החישוב הוא 3 אנשים.

 

החזרים והצמדות לקבוצה

 • סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מדריך הקבוצה, מלווה הקבוצה או כל אדם אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות ימי השכרת קרוואן, כניסה לחניונים, כניסה לאתרים וכיו"ב.
 • עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת ביטוח נגד ביטול ו/או הטסה רפואית ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב ביטול ו/או הפסקת הטיול. כמו כן מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח ביטול מכל סיבה. מידע נוסף על ביטוחים ניתן למצוא כאן
 • מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת/קיצור/ביטול טיול עקב מחלה, פציעה, מצב רפואי של הנוסע או של בו משפחה הקרוב אליו או סיבה אחרת כלשהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב כולל כיסוי במקרה של תאונות דרכים, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות במסלול הטיול כגון שייט, פארק חבלים וכד' המכסה את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
 • המסלול בנוי על חופש נסיעה במתכונת המסלול הפתוח והאחריות להגיע בזמן למקום מפגש שנקבע היא על פי רצונו ועל אחריותו של הנוסע.
 • אין המארגנים יהיו אחראים על כל עיכוב או אי ביקור בכל אתר שהוא בין בתשלום ובין שלא בתשלום עקב איחור שנגרם מאי הגעת הנוסעים עם הקרוואן בזמן למקום מפגש מכל סיבה שהיא ולרבות עקב בעיות תחבורה, תאונות, תקלות טכניות בקרוואן וכד' .
 • על הקרוואן והנוסעים בו חייבים להיות צמודים לתוכנית הנסיעה הכללית המצויה בספר הטיול על מנת להיות צמוד לקבוצה, אי הצמדות מכל סיבה שהיא היא על אחריות הנוסעים בלבד והמארגנים לא יהיו אחראים על כל נושא ודבר שיקרה עקב אי ההיצמדות לקבוצה לרבות אי כניסה לאתרים.

 

תחבורה

 • בטיולים המפורסמים באתר החברה לכל משפחה, זוג או קבוצה בהתאם להרכב בהרשמה עומד לרשותה קרוואן אחד בגודל המתאים.
 • בימי טיול מסוימים כפי שמוגדר בתוכנית הטיול יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול.
 • במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים.
 • תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.

 

בתי מלון

 • המארגנים מציעים מגוון של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים.
 • האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים או של שלוש מיטות או משפחתיים בהתאם להרכב המשפחה ובחלק מהמקרים משפחה תקבל יותר מחדר אחד. בחדרים יהיו שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בבית המלון. המארגנים אינם מתחייבת לסוג מסוים של חדר לנוסעים או חדרים סמוכים למשפחות/חברים הנוסעים יחדיו. יתכנו חדרים מסוג "קומבי", דהיינו מיטה אחת ועוד ספה הנפתחת למיטה..
 • בטיולי משפחות – חדר לשלושה הוא בדרך כלל חדר זוגי עם שבו ספה נפתחת או שנוספה אליו מיטה נוספת, לעתים מתקפלת. חדר לארבעה יהיה חדר ובו שתי מיטות זוגיות או חדר זוגי אליו תוכנסנה שתי מיטות נוספות (מתקפלות או ספה נפתחת זוגית). במקרים בהם תתאכסן משפחה אחת ב-2 חדרים, יבקשו המארגנים עבורם חדרים צמודים אך ללא התחייבות לספק זאת, אך ללא דלת מקשרת.
 • בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים לגבי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע"י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים.
 • מיזוג אוויר – במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר לאחר שעה מסוימת בלילה והמזגן אינו פועל כל הלילה. ביעדים מסוימים, בעיקר במרכז וצפון אירופה, ביעדים כמו סקנדינביה, סלובניה, שווייץ, אוסטריה, גרמניה, ועוד, המארגנים אינם מתחייבים למיזוג אוויר בבתי המלון באזורים אלו.

 

נזקים וניקיון

 • נזקים שיגרמו ע"י הנוסעים לחדר המלון ו/או לאוטובוס בגין רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות (בית המלון ו/או חברת האוטובוס) ידרשו את עלות התיקון מתחייב הנוסע לשלם סכום זה ישירות למלון ו/או נותן השירות. במידה ולא שילם זאת, ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ תגבה זאת מהלקוח ותעביר הכספים ישירות לנותן השירות על פי העלות הנדרשת על ידי נותן השירות.
 • המארגנים יהיו אחראים על כך שיימסר בתחילת הטיול קרוואן תקין למעט תקלות שיצוינו בטופס הקבלה, בדיקת תקינות הקרוואן היא אחריות הנוסע בלבד שיחתום על הסכם השכרה של הקרוון אל מול נותן השירות ישירות בחו"ל.
 • הנוסעים יפקידו אצל חברת ההשכרה המקומית פיקדון באמצעות כרטיס אשראי בלבד שגובהו משתנה מחברה לחברה ואשר גובהו יימסר במידע שיימסר לנוסעים בזמן ההרשמה.
 • המארגנים לא יהיו אחראים על תקינותו של הקרוואן במהלך הטיול, שירות לקרוואן יינתן על ידי החברה המשכירה ונציגה המקומי וצוות הטיול מטעם ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ במידת האפשר.
 • במידה והקרוואן יוחזר לתחנת ההשכרה מלוכלך ו/או עם נזקים תגבה חברת ההשכרה את עלות הנזק או דמי ניקיון וכד' עד גובה דמי ההשתתפות העצמית (לכל מקרה ביטוחי בנפרד) מהמטייל וכל תשלום מסוג זה יבוצע בין המטייל חברת ההשכרה בחו"ל ועל אחריותם בלבד, חברת ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לא תהיה צד לעניין זה בשום מקרה.
 • ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה הכתובת לתביעות כנגד חברת ההשכרה המקומית. מקום השיפוט של תלונות בין השוכר לחברת ההשכרה המקומית יהיה על פי תנאיי חברת ההשכרה המקומית כפי שמופיע בחוזה ההשכרה שעליו חותם הנוסע במעמד קבלת הקרוואן.
 • חברת ההשכרה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לתת לנוסע רכב חלופי לזה שהוזמן, בזמן קבלת קרוואן, ללא הודעה מוקדמת, ומבלי לגבות תוספת מחיר מהלקוח במידה ועלות ההשכרה של הקרוואן החלופי עולה על עלות ההשכרה של הקרוואן שהוזמן וכן חברת ההשכרה תחזיר לשוכר את הפרש העלות בין הקרוואן שנמסר לבין הקרוואן שהוזמן במידה וקיים הפרש מסוג זה.

 

נוסע קטין – ליווי ואישורים נדרשים

 • מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר, כי הורה הילד יודע ומאשר את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע, וכן לחתום על טופס משמורת זמנית TEMPORARY GUARDIAN. במידה וללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיסה לא יהיו המארגנים אחראיים לכל נזק או ביטול שיגרם לנוסע. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18.
 • לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר לטיולים.

   

  מדריך ומלווה הקבוצה

 • בכל קבוצה יהיו לפחות שני אנשי צוות: מדריך טיול ומלווה קבוצה
 • מדריך הטיול יהיה מדריך מוסמך ומנוסה ליעד הטיול, במסגרת תפקידו המדריך ידריך בעברית את הטיול וכן יתרגם לעברית הדרכות מקומיות הנתינות במהלך הטיול.
 • מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול.
 • יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
 • ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה מתחייבת על שיבוצי מדריכים מסוימים לטיולים השונים והשיבוצים הקיימים ו/או המפורסמים כפופים לשינויים.
 • בטיולי משפחות יהיה אחראי כל משתתף מבוגר על ילד/ילדים שנרשמו איתו לטיול. מובהר בזאת כי מלווה הקבוצה אינו צריך ו/או אינו אחראי בטיפול ושמירה אישית על ילד ללא מבוגר משתתף.

 

נזקים - ביטוח

 • אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב.
 • מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת/קיצור/ביטול טיול עקב מחלה, פציעה, מצב רפואי של הנוסע או של בו משפחה הקרוב אליו או סיבה אחרת כלשהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב כולל כיסוי במקרה של תאונות דרכים, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות במסלול הטיול כגון שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילויות חבלים, הליכות בשטח ובדרכים לא סלולות המכסה את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
 • המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, השכרת קרוואנים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים באתר החברה וכיו"ב, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.

 

כלכלה

 • על פי רוב במרבית הטיולים כל הכלכלה היא בהכנה עצמית הן בארוחות בוקר וערב בחניונים והן בצהריים.
 • בחלק קטן מהטיולים יפורטו במידה וקיים מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות אשר במידה וקיים ביקוש לארוחה מיוחדת (צמחוני/דיאבטי, ללא גלוטן וכדומה), אך לא מזון כשר יש לציין זאת בהרשמה אולם בחלק מהמקרים לא ניתן יהיה לספק ארוחה מיוחדת. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו.

 

ארוחות בטיסות

 • ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה והמארגנים אינם אחראים לארוחות אלו. בטיסות רבות (שכר או סדירות) אין ארוחות כלל, בחלקן מוגש כריך בלבד ובחלקן ניתן לרכוש ארוחה קלה בתשלום במטוס עצמו. ניתן לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה.
 • ארוחות מיוחדות בטיסות ניתן להזמין בחלק מהחברות במידה והטיסה כוללת ארוחה אך ורק מראש, בארץ, בזמן ההרשמה וללא תשלום נוסף, בקשות לארוחות מיוחדות בטיסה אשר הובאו לידיעת ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ יועברו לחברת התעופה אולם. האחריות לאספקת הארוחות המיוחדות בטיסות מוטלת על חברת התעופה בלבד.

 

מנין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים באתר החברה נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו  לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסות היוצאות בשעות אחה"צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייב תוספת לילות בחו"ל, תחול תוספת זו על המטייל.

 

קיצור או הארכת ימי הטיול

יתכנו מקרים שעקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי כספי עבור כל לילה בלתי מנוצל עד לתקרה של 100 אירו לקרוואן ולחילופין תיגבה תוספת של עד 100 אירו לקרוואן לכל לילה נוסף.

 

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.

 

תופעות טבע ואחרות חריגות

ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לא תהיה אחראית במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכדומה) ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכדומה), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן, אשר יעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ.

 

טיסות

 • הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על ידי חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע.
 • כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ. במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה וב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה אחראית לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטולי טיסות. אלו באחריות חברת התעופה.
 • ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה אחראית על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותה לעדכן זאת מראש.
 • הושבה בטיסות – ההושבה בטיסות רבות אפשרית אך ורק כנגד תשלום נוסף לחברת התעופה. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה יכולה לבחור מראש מקומות ישיבה במטוס במסגרת כרטוס קבוצתי. שלא כבכרטוס פרטי בו ניתן לבחור מקומות ישיבה, בקבוצות הדבר אינו ניתן.
 • שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, יביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב  אילוצי טיסות. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ מבצעת את ההטסה בטיולים גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט"א וגם בחברות שכר. לחברה הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים ב-ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ ואין באחריותה לעדכן זאת מראש.
 • טיסות פנים: יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
 • מטען בטיסות הפנים בארה"ב וקנדה - חברות התעופה יגבו תשלום לכל מזוודה, אשר ישולם במקום ישירות ע"י המטיילים (כ- 25$ למזוודה ראשונה ו-35$ למזוודה שנייה מותנה בחברת התעופה). תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל ומשקל), כמו גם הסכום  נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים.

 

עישון

 • העישון בקרוואן אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו בקרוואן יהיו כפופים לקנסות כספיים. כרטיס האשראי של המטיילים אשר יועמד כביטחון לרשות חברת ההשכרה המקומית בעת תהליך קבלת הקרוואן יחויב בקנסות אלו במעמד החזרת הקרוואן.
 • במידה ויהיו נסיעות ארוכות יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.
 • העישון בבתי המלון אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו בחדרים יהיו כפופים לקנסות כספיים. כרטיס האשראי של המטיילים יועמד כביטחון לרשות המלונות בעת תהליך קבלת החדרים.

 

חיסונים

למידע כללי ובאחריות הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – www.health.gov.il.

 

כללי

 • טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים באתר גרייבר קרוואנים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ או הבאים מכוחם ("המארגנים") כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב - תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור.
 • סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.

 

חילוקי דעות

 • עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שכלולים בצנאים המופיעים באתר החברה וכן בתנאים שפורטו בטופס ההרשמה.
 • מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה.
 • מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד.

 

זיכויים והחזרים

החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, ישירות על ידי המארגנים או באמצעות סוכן הנסיעות של הנוסע. מדריך הקבוצה או מלווה הקבוצה אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול.

 

ביטול יציאה

 • ביטול יזום של טיול על ידי ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ הנובע בעיקר ממספר מועט של נרשמים, יתאפשר עד 21 יום לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה של הלקוח.
 • במקרה זה יוחזרו ללקוחות מלוא הסכומים ששילמו. במידה וחלק מהתשלום נעשה בנזומן הוא יוחזר במזומן במשרדי החברה במזומן או בהעברה לחשבון הלקוח, ההחזר ללקוח יתבצע באותו האופן שבה הוא שילם את ההזמנה ויעשה בתוך 7 ימים מיום הביטול, החזר על תשלום שבוצע בכרטיס אשראי יעשה בתוך 14 יום מיום הביטול.
 • יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 15 נוסעים לפחות.

  

תאריך עדכון תנאים כללים 01/02/2020.

מומלץ לעיין במחיר כולל/לא כולל